Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni 7 Pdf

Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni 7 Pdf E-kitap indir

Endülüs Ve Felsefenin İşrâkîli(Leşmesi)Ği
İslâm düşüncesinin özgün akımlarından İşrâkîlik ve İslâm medeniyetinin Batı’yla buluştuğu önemli zeminlerden Endülüs, bu eserin temel konuları arasındadır. Eserde bahse konu olan filozof, mutasavvıf, mütekellim, müfessir, muhaddis, tabip, astronom, müverrih vb. kimlikleriyle çoğuna aşina olduğumuz bu isimlerin, düşünce sistematiğinde bir kısmının Nakşî ya da Kadirî, Meşşâî ya da İşrâkî, Eş’arî ya da Mâturîdî, Hanefî ya da Şâfi’î, Doğulu ya da Batılı olmaları, İslâm düşünce geleneğinin farklı bir ahengine işaret etmektedir. Düşünce ve tefekkürün izlerini takip eden bu eserde, Hallâc-ı Mansûr, Abdülkadir Geylânî, İmam-ı Rabbânî, Ahmed Yesevî, İbn Arabî, Mevlânâ ile İslâm tasavvufunun Orta Doğu’dan Orta Asya’ya; Anadolu’dan Endülüs’e izlediği seyir ve birçok tasavvufî hareketin kurucu şahsiyeti okuyucu ile buluşturulmaktadır.
Ayrıca bir yandan İşrâk düşüncesinin zirve ismi Sühreverdî ve takipçileri, öte yandan İslâm Meşşâî düşüncesinin en önemli mütefekkiri İbn Rüşd ile bu alanlara yönelik bir çerçeve çizilmektedir. Ayrıca eserimiz, İslâm medeniyetinin Batı’ya açılan kapısı Endülüs ve burada yetişen İbn Hazm, İbn Bâcce, İbn Haldûn, İbn Meymûn gibi düşünürlerin de İslâm’a ve insanlığa bıraktıkları bilimsel mirası kapsayan zenginliği ile araştırmacıların ilgisine sunulmuştur.
Elinizdeki bu çalışma ile Anadolu’da karşımıza çıkan ve bu bölgenin kültürel biçimlenmesinde katkısı olan Hacı Bektaş Velî, Hacı Bayram Velî, Sadruddîn Konevî gibi isimler ile İsfahan okulu ve günümüz İran’ında düşünceleri hâlâ tartışılan Mir Dâmâd, Molla Sadra gibi düşünce adamlarına vukufiyetimizin artacağı da açıktır…

http://turbobit.net/afmixio2gvyk/Doğudan.Batıya.Düşüncenin.Serüveni.7.pdf.html


Etiketler: Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni 7, Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni 7 e-kitap indir, Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni 7 indir, Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni 7 kitap indir, Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni 7 kitap oku,